תקנון

:תקנון האתר

("להלן: "האתר", "החברה) AURORA BIKINI ברוכים הבאים לאתר האינטרנט
.האתר מופעל ע"י מפעילת האתר שחר לוי
.השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש (“התקנון”) שלהלן

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע מכירת בגדי ים, פריטי לבוש ומוצרים שונים (להלן: "המוצרים”)
על המבקר באתר לקרוא בעיון את התקנון, שכן, השימוש באתר וביצוע פעולות בו מעידים  על הסכמתו לתנאים הכלולים בתקנון והוא מהווה חוזה מחייב בין המבקר ו\או הרוכש לבין החברה

:כללי
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זה הוא מטעמי נוחות בלבד
הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר

 .רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן תקנון זה AURORA BIKINI
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע

 מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות

 .מפעילת האתר והנהלת האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות

.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון
.AURORA BKINI טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת

 .הוא המועד הקובע לכל דבר AURORA BIKINI המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי

המחיר המוצג לפריט באתר אינו כולל את דמי המשלוח שיתווספו בסיום ביצוע ההזמנה

כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן בכל עת את המחירים באתר ואת מחיר המשלוח, להפסיק ו\או לערוך מבצעים ולהציע והנחות בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת AURORA BIKINI בתנאים שיקבעו על ידי

  החברה לא תישא בכל מקרה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי

החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - אירועי "כוח עליון", כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב דואר ישראל/חברות שליח/כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני

:הרשמה לאתר

כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”)

.הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים
ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין; הפרת תנאי מתנאי תקנון זה; מסירת פרטים שגויים במתכוון; ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו; כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי 

:תנאי שימוש ורכישה באתר

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר ו/או השירות באמצעות האינטרנט
 החברה תספק את המוצרים שהוזמנו, בתנאי שהמוצר שהוזמן מצוי במלאי וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת באתר

במידה והמוצרים אינם נמצאים במלאי והחברה לא ידעה על כך בעת ההזמנה, תבוטל המכירה ותימסר על כך הודעה למזמין (הצרכן) תוך שני ימי עסקים

זאת ועוד במידה והעסקה לא תאושר על ידי כרטיס האשראי, החברה לא תהא מחוייבת לספק את המוצרים שהוזמנו

בעת רכישה באתר על המזמין למלא את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת למשלוח דואר ודואר אלקטרוני, על מנת שמפעילת האתר תאשר   AURORA BIKINI את ההזמנה באתר באמצעות השרת המאובטח של

.הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות

כל אדם מעל גיל 18 כשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, וכן כל גוף משפטי המעוגן והרשום בישראל והמוסמך לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס. ככל ותנאי זה לעיל לא מתקיים לא תחויב פעולת הרכישה את הנהלת האתר

תנאי מוקדם לרכישה הינו היותו המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והראשון כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות במידה והינו קטין מתחת לגיל 18 הוא אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס ולכן לא תבוצע פעולת הרכישה ולא תחייב את הנהלת האתר

:מחירים

לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בישראל, שהוא כולל מע”מ

מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח, הנהלת האתר תהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך

המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים המזמין את תהליך ההזמנה

יובהר כי אף על פי שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות חריגה שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. רק במקרים חריגים אלו הטעות לא תחייב את מפעילת האתר ו/או החברה

במקרה זה, תשתדל החברה לפנות למזמין באופן מיידי לאחר שביצע את הזמנתו, תודיע לו מהו מחירו הנכון של המוצר ותאפשר לו לאשר כי הוא מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון

אם לא יאשר המזמין זאת בתוך שלושה ימים – או אם יסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא תהיה הנהלת האתר מחויבת לספקו

:תנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אפליקציה או כל שירות דומה. כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר
אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי בביצוע התשלום יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד

החברה תגבה את התמורה בגין המוצרים שהוזמנו לרבות דמי המשלוח (ככל אשר יהיו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי על ידי כ.א או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה העת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה

:דמי טיפול ומשלוח

בהתאם למחיר המוצג בדף התשלום וסוג המשלוח

.משלוח רגיל / איסוף של חברת השליחויות: 30 ש"ח

.משלוח כפול-החלפה דרך חברת השליחויות: איסוף ומסירה 30 ש"ח

הנהלת האתר רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה

:החלפת מוצר

  :בצירוף הפרטים הבאים על המזמין לשלוח מייל לכתובת

aurorabikinisl@gmail.com

:מספר ההזמנה, שם מלא, ותמונות המוצר שאותו את רוצה להחליף

עלייך לציין את סיבת ההחלפה ואיזה פריט / מידה/ צבע אחר את מעוניינת לקבל במקומו

לאחר קבלת אישור מהחברה על ההחלפה, וכן שהפריטים המצולמים נראים תקינים, נמצאים בתוך אריזתם המקורית וכי לא נעשה בהם שימוש, יתבקש המזמין לצרף את חשבונית הקנייה ולארוז את המוצר בתוך קרטון או שקית אטומה ולסגור היטב את החבילה

:באפשרות המזמין לבחור את האופציה הנוחה לו ביותר מבין האפשרויות הבאות
החזרת הפריט לנק' החזרה בירושלים ואיסוף החבילה החדשה - חינם. בתיאום מראש עם
.שירות הלקוחות
.החלפה באמצעות שליח ( איסוף ממך ומסירת הפריט החדש) - בעלות של 60 ש״ח

.שירות הלקוחות שלנו יצור איתך קשר לגבי התשלום על ביצוע ההחלפה

 רשאית לבדוק ולהחליט אם הפריט אכן ראוי להחלפה AURORA BIKINI

ברגע שהחבילה תגיע למחסני החברה, נציגי החברה יצרו קשר עם המזמין לגבי המשלוח של הפריט המוחלף

:בכל צעד ניתן להיעזר בשירות הלקוחות בטלפון 0526804916 ובמייל aurorabikinisl@gmail.com 

:שירות לקוחות

.מענה בוואצפ תוך 24 שעות

.מענה בהודעות באינסטגרם תוך 48 שעות

.מענה במייל תוך 48 שעות

.ללא התחייבות למענה בימי חג ושבתות

:ביטול עסקה והחזרת מוצרים

החזר, או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח של עד 14 ימים
התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

ביטול העסקה לאחר שעה מרגע השלמת ההזמנה באתר ולפני משלוח הפריטים, ייעשה  באמצעות שליחת הודעת ביטול למייל לשירות הלקוחות שלנו בכתובת

aurorabikinisl@gmail.com

בנסיבת ביטול כאמור הלקוח יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח, בניכוי 5% מסך הקנייה או בסך של 100 ₪ (הנמוך מביניהם), בגין העסקה

:תנאים להחזרה / החלפה
.המוצר לא נפגם, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית
.לא תתאפשר החזרה ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנפתחו

החזרת מוצר תהיה תוך שליחת המוצר בצירוף החשבונית שקיבל המזמין והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים  בדואר אלקטרוני. רק לאחר אישור במייל תתאפשר החזרת המוצר בפועל

:לצרכנים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות

אזרח ותיק – מעל גיל 65

.עולים חדשים – מי שטרם חלפו 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות

.בעלי מוגבלויות – לפי הגדרתו בחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות

.תינתן אפשרות לבטל את העסקה תוך 4 חודשים

:דמי ביטול

כאמור לעיל, הביטול ייעשה באמצעות מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעלת האתר תראה לנכון ותפרסם באתר

במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ”ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם ועל פי הדין בתוספת עלות המשלוח/הובלה

ביטול ההזמנה תתאפשר בכפוף לכך כי הלקוח יחזיר את המוצר לחברה על חשבונו באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש וללא שימוש כלל

במידה והתקבל מוצר שהיה ניראה לכם שונה באתר במידותיו, בצבעו וכדומה,

יש לפנות לחברה באופן מסודר ובמייל תוך 14 יום כאמור

לחברה שיקול הדעת הבלעדי באם לקבל את המוצר חזרה

לאתר שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מדיניותה בעניין גביית דמי ביטול, וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה/ מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בקשר לכך

ביטול החיוב והחזר כספי בהתאם לקיומם של תנאי הביטול  שצוינו מעלה, תוך 14 ימים מיום שקיבל הלקוח אישור על ביטול העסקה בדוא”ל חוזר, לפי העניין, תבצע מפעילת האתר ביטול עסקה והחזר כספי ותשיב ללקוח את סכום ההחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר

:מדיניות אספקה והובלה

.אספקת המוצרים שנרכשו באתר תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד
אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תעשה באמצעות שליח של חברת שליחויות או  באמצעות שירותי הפצה או בכל דרך אחרת כפי שיוחלט על ידי מפעילת האתר. מעת לעת או בהתאם לבחירת הלקוח בדרך של איסוף עצמי

אספקת המוצרים שנרכשו באתר תסופק באמצעות שליח לכתובת שציין המזמין בהליך הרישום ככתובת אליה מבקש את אספקת המוצרים או לתיבת האספקה של חברת השליחויות לפי בחירת הלקוח
.יובהר, כי אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק לכתובת אחת בלבד

האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת הלקוח כפי שהוזמנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם (לרבות תיבת דואר)

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט ליישובים שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או מכל סיבה אחרת, בין אם באופן זמני ו/או קבוע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי AURORA BIKINI או מי מטעמה בעניין זה

מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט עד לשעה 19:00 ביום בו בוצעה הרכישה, הינו בתוך 3 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה בדוא”ל חוזר

אספקת המוצרים תבוצע רק בימי עסקים בין הימים א-ה בין השעות 9-19 , שאינם ימי חג ו/או ערבי שבתון ו/או ערבי חג

:מדיניות פרטיות

הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות

בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה

AURORA BIKINI נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת AURORA BIKINI ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא AURORA BIKINI אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה

:דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית

:קניין רוחני

.כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם AURORA BIKINI

:מידע פרסומי
הלקוח מאשר כי ידוע לו כי AURORA BIKINI תהיה רשאיות לשגר דבר פרסומת ו/או מידע שיווקי באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, ובכל אמצעי אחר מפרט לאמצעי התקשורת שמסר הלקוח במסגרת הפרטים האישיים

לקוח אתר האינטרנט אשר לא מעוניין בקבלת מידע פרסומי כאמור, נדרש לסמן סימון במקום המיועד לכך באתר האינטרנט, לפיו הוא אינו מעוניין בקבלת מידע פרסומי

לקוח אתר האינטרנט יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו

הואיל ול- AURORA BIKINI אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרונית המשותפת ללקוח ולמשתמשים נוספים, AURORA BIKINI  רואה באי סירוב הלקוח לקבל דבר פרסומת כאמור כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח וכן מצד המשתמשים הנוספים כלפי AURORA BIKINI לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים באותה כתובת דואר אלקטרונית לקבלת המידע הפרסומי

:אחריות המוצרים

במידה וקיבלתם מוצר שאתם חוששים שהוא פגום, יש לפנות ולהודיע לבית העסק תוך 24 שעות מקבלת המוצר, להחזירו לבית העסק וזאת לצורך בדיקה. מוצר שיימצא פגום שבאחריות בעלת האתר ,יתקבל עליו זיכוי מלא אך לא תקום עילה לפיצויים

AURORA BIKINI אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית